Zásady ochrany osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás důležité. Zásadou společnosti Crypto Media Group je respektovat vaše soukromí, pokud jde o jakékoli informace, které od vás můžeme shromažďovat na našich webových stránkách cryptocurrencycodes.com a na dalších stránkách, které vlastníme a provozujeme.

1. Informace, které shromažďujeme

Údaje z protokolu

Při návštěvě našich webových stránek mohou naše servery automaticky zaznamenávat standardní údaje poskytované vaším webovým prohlížečem. Může obsahovat adresu IP vašeho počítače, typ a verzi prohlížeče, navštívené stránky, čas a datum návštěvy, čas strávený na jednotlivých stránkách a další podrobnosti.

Údaje o zařízení

Můžeme také shromažďovat údaje o zařízení, které používáte k přístupu na naše webové stránky. Tyto údaje mohou zahrnovat typ zařízení, operační systém, jedinečné identifikátory zařízení, nastavení zařízení a údaje o zeměpisné poloze. To, co shromažďujeme, může záviset na individuálním nastavení vašeho zařízení a softwaru. Doporučujeme zkontrolovat zásady výrobce zařízení nebo poskytovatele softwaru a zjistit, jaké informace nám zpřístupňují.

Osobní údaje

Můžeme vás požádat o osobní údaje, jako jsou:

 • Název
 • E-mail
 • Profily na sociálních sítích
 • Datum narození
 • Telefonní číslo/mobilní číslo
 • Domovská/poštovní adresa
 • Pracovní adresa
 • Informace o platbě

2. Právní základy pro zpracování

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat zákonným, spravedlivým a transparentním způsobem. Informace o vás shromažďujeme a zpracováváme pouze v případech, kdy k tomu máme právní základ.

Tyto právní základy závisí na službách, které využíváte, a na tom, jak je využíváte, což znamená, že vaše údaje shromažďujeme a používáme pouze tehdy, pokud:

 • je to nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo pro provedení kroků na vaši žádost před uzavřením takové smlouvy (například když poskytujeme službu, kterou od nás požadujete);
 • je to v souladu s oprávněným zájmem (který nepřevažuje nad vašimi zájmy na ochranu údajů), například pro účely výzkumu a vývoje, pro uvádění našich služeb na trh a jejich propagaci a pro ochranu našich zákonných práv a zájmů;
 • nám k tomu udělíte souhlas za určitým účelem (například nám dáte souhlas se zasíláním našeho newsletteru); nebo
 • musíme zpracovávat vaše údaje, abychom splnili zákonnou povinnost.

Pokud nám udělíte souhlas s použitím informací o vás pro určitý účel, máte právo si to kdykoli rozmyslet (to však nemá vliv na již provedené zpracování).

Osobní údaje neuchováváme déle, než je nutné. Zatímco tyto informace uchováváme, chráníme je v rámci komerčně přijatelných prostředků, abychom zabránili jejich ztrátě a krádeži, jakož i neoprávněnému přístupu, zveřejnění, kopírování, použití nebo úpravám. Přesto upozorňujeme, že žádný způsob elektronického přenosu nebo ukládání není 100% bezpečný a nelze zaručit absolutní bezpečnost dat. V případě potřeby můžeme vaše osobní údaje uchovávat za účelem splnění zákonné povinnosti nebo ochrany vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby.

3. Shromažďování a používání informací

Informace můžeme shromažďovat, uchovávat, používat a zveřejňovat pro následující účely a osobní údaje nebudou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný:

 • abyste si mohli přizpůsobit nebo personalizovat naše webové stránky;
 • abyste mohli přistupovat k našim webovým stránkám, přidruženým aplikacím a přidruženým platformám sociálních médií a používat je;
 • kontaktovat vás a komunikovat s vámi;
 • pro interní evidenci a administrativní účely;
 • pro analýzu, průzkum trhu a rozvoj podnikání, včetně provozování a zlepšování našich webových stránek, souvisejících aplikací a souvisejících platforem sociálních médií;
 • pořádat soutěže a/nebo vám nabízet další výhody;
 • pro účely reklamy a marketingu, včetně zasílání propagačních informací o našich produktech a službách a informací o třetích stranách, které by vás podle našeho názoru mohly zajímat;
 • dodržovat naše zákonné povinnosti a řešit případné spory; a
 • zvážit vaši žádost o zaměstnání.

4. Poskytování osobních údajů třetím stranám

Osobní údaje můžeme zpřístupnit:

 • poskytovatelům služeb třetích stran za účelem umožnění poskytování jejich služeb, včetně (bez omezení) poskytovatelů IT služeb, poskytovatelů datových úložišť, hostingových služeb a serverů, reklamních sítí, analytických služeb, záznamníků chyb, vymahačů dluhů, poskytovatelů údržby nebo řešení problémů, poskytovatelů marketingových nebo reklamních služeb, odborných poradců a provozovatelů platebních systémů;
 • naši zaměstnanci, dodavatelé a/nebo spřízněné subjekty;
 • sponzoři nebo pořadatelé jakékoli soutěže, kterou pořádáme;
 • agenturám poskytujícím úvěrové informace, soudům, tribunálům a regulačním orgánům v případě, že nezaplatíte za zboží nebo služby, které jsme vám poskytli;
 • soudům, tribunálům, regulačním orgánům a orgánům činným v trestním řízení, pokud to vyžaduje zákon, v souvislosti s jakýmkoli aktuálním nebo budoucím soudním řízením nebo za účelem určení, výkonu nebo obhajoby našich zákonných práv;
 • třetí strany, včetně zástupců nebo subdodavatelů, kteří nám pomáhají při poskytování informací, produktů, služeb nebo přímého marketingu pro vás; a
 • třetí strany ke shromažďování a zpracování údajů.

5. Mezinárodní předávání osobních údajů

Osobní údaje, které shromažďujeme, jsou ukládány a zpracovávány ve Spojeném království a Spojených státech amerických nebo tam, kde máme my nebo naši partneři, přidružené společnosti a poskytovatelé třetích stran svá zařízení. Tím, že nám poskytnete své osobní údaje, souhlasíte s jejich zpřístupněním těmto zahraničním třetím stranám.

Zajistíme, aby jakýkoli přenos osobních údajů ze zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP) do zemí mimo EHP byl chráněn vhodnými ochrannými opatřeními, například použitím standardních doložek o ochraně údajů schválených Evropskou komisí nebo použitím závazných podnikových pravidel či jiných právně uznávaných prostředků.

Pokud předáváme osobní údaje ze země mimo EHP do jiné země, berete na vědomí, že třetí strany v jiných jurisdikcích nemusí podléhat podobným zákonům o ochraně údajů jako v naší jurisdikci. Existuje riziko, že se jakákoli taková třetí strana dopustí jednání nebo praktik, které by byly v rozporu se zákony o ochraně osobních údajů v naší jurisdikci, což by mohlo znamenat, že nebudete moci požadovat nápravu podle zákonů o ochraně osobních údajů v naší jurisdikci.

6. Vaše práva a kontrola vašich osobních údajů

Volba a souhlas: Poskytnutím osobních údajů nám dáváte souhlas se shromažďováním, uchováváním, používáním a zveřejňováním vašich osobních údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud je vám méně než 16 let, musíte mít a v rozsahu povoleném zákonem nám zaručit, že máte souhlas rodičů nebo zákonných zástupců s přístupem a používáním webových stránek a že oni (vaši rodiče nebo zákonní zástupci) souhlasili s tím, abyste nám poskytli své osobní údaje. Osobní údaje nám nemusíte poskytovat, pokud nám je však neposkytnete, může to mít vliv na vaše používání těchto webových stránek nebo produktů a/nebo služeb nabízených na těchto stránkách nebo jejich prostřednictvím.

Informace od třetích stran: Pokud o vás obdržíme osobní údaje od třetí strany, budeme je chránit tak, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Pokud jste třetí stranou, která poskytuje osobní údaje o někom jiném, prohlašujete a zaručujete, že máte souhlas této osoby s poskytnutím osobních údajů nám.

Omezit: Můžete se rozhodnout omezit shromažďování nebo používání svých osobních údajů. Pokud jste již dříve souhlasili s použitím vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, můžete svůj souhlas kdykoli změnit tak, že nás kontaktujete pomocí níže uvedených údajů. Pokud nás požádáte o omezení nebo omezení způsobu zpracování vašich osobních údajů, sdělíme vám, jak omezení ovlivní vaše používání našich webových stránek nebo produktů a služeb.

Přístup a přenositelnost údajů: Můžete si vyžádat podrobnosti o osobních údajích, které o vás uchováváme. Můžete si vyžádat kopii osobních údajů, které o vás uchováváme. Pokud je to možné, poskytneme tyto informace ve formátu CSV nebo v jiném snadno čitelném strojovém formátu. Kdykoli můžete požádat o vymazání osobních údajů, které o vás uchováváme. Můžete také požádat, abychom tyto osobní údaje předali jiné třetí straně.

Oprava: Pokud se domníváte, že informace, které o vás máme, jsou nepřesné, neaktuální, neúplné, nerelevantní nebo zavádějící, kontaktujte nás prosím pomocí níže uvedených údajů. Podnikneme přiměřené kroky k opravě všech zjištěných nepřesných, neúplných, zavádějících nebo neaktuálních informací.

Oznamování narušení bezpečnosti údajů: V případě jakéhokoli porušení ochrany osobních údajů budeme dodržovat platné zákony.

Stížnosti: Pokud se domníváte, že jsme porušili příslušný zákon o ochraně osobních údajů, a chcete podat stížnost, kontaktujte nás pomocí níže uvedených údajů a poskytněte nám veškeré podrobnosti o údajném porušení. Vaši stížnost neprodleně prošetříme a písemně vám odpovíme, přičemž uvedeme výsledek našeho šetření a kroky, které podnikneme k vyřízení vaší stížnosti. V souvislosti se svou stížností máte rovněž právo obrátit se na regulační orgán nebo úřad pro ochranu osobních údajů.

Odhlásit se z odběru: Pokud se chcete odhlásit z naší e-mailové databáze nebo odmítnout zasílání sdělení (včetně marketingových sdělení), kontaktujte nás pomocí níže uvedených údajů nebo se odhlaste pomocí možností odhlášení uvedených ve sdělení.

7. Soubory cookie

Ke shromažďování informací o vás a vaší aktivitě na našich stránkách používáme soubory cookie. Soubor cookie je malý soubor dat, který naše webové stránky ukládají do vašeho počítače a přistupují k němu při každé vaší návštěvě, abychom mohli pochopit, jak naše stránky používáte. To nám pomáhá zobrazovat vám obsah na základě vámi zadaných preferencí. Další informace naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

8. Převody podniků

Pokud dojde k převzetí nás nebo našich aktiv nebo v nepravděpodobném případě, že ukončíme činnost nebo vstoupíme do úpadku, zahrneme údaje mezi aktiva převedená na strany, které nás převezmou. Berete na vědomí, že k takovým převodům může dojít a že strany, které nás získají, mohou nadále používat vaše osobní údaje v souladu s těmito zásadami.

9. Limity naší politiky

Naše webové stránky mohou odkazovat na externí stránky, které neprovozujeme. Upozorňujeme, že nemáme kontrolu nad obsahem a zásadami těchto stránek a nemůžeme převzít odpovědnost za jejich postupy ochrany osobních údajů.

10. Změny těchto zásad

Podle našeho uvážení můžeme změnit naše zásady ochrany osobních údajů tak, aby odrážely aktuální přijatelné postupy. Přijmeme přiměřená opatření, abychom uživatele informovali o změnách prostřednictvím našich webových stránek. Vaše další používání těchto stránek po jakýchkoli změnách těchto zásad bude považováno za souhlas s našimi postupy týkajícími se ochrany soukromí a osobních údajů.

Pokud provedeme významnou změnu těchto zásad ochrany osobních údajů, například změnu zákonného základu, na jehož základě zpracováváme vaše osobní údaje, požádáme vás o opětovný souhlas s upravenými zásadami ochrany osobních údajů.

Crypto Media Group Správce údajů

info [at] cryptocurrencycodes[dot]com

Tato politika je účinná od 12. března 2021.