Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons. Het is het beleid van Crypto Media Group om uw privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die wij van u kunnen verzamelen via onze website, cryptocurrencycodes.com, en andere sites die wij bezitten en beheren.

1. Informatie die wij verzamelen

Loggegevens

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen onze servers automatisch de standaardgegevens van uw webbrowser registreren. Het kan het Internet Protocol (IP)-adres van uw computer bevatten, uw browsertype en -versie, de pagina’s die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die u op elke pagina doorbrengt en andere details.

Apparaatgegevens

We kunnen ook gegevens verzamelen over het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. Deze gegevens kunnen bestaan uit het apparaattype, het besturingssysteem, unieke apparaatidentificaties, apparaatinstellingen en geolocatiegegevens. Wat wij verzamelen kan afhangen van de individuele instellingen van uw apparaat en software. Wij raden u aan het beleid van uw apparaatfabrikant of softwareleverancier te controleren om te weten welke informatie zij aan ons beschikbaar stellen.

Persoonlijke informatie

We kunnen om persoonlijke informatie vragen, zoals uw:

 • Naam
 • E-mail
 • Sociale media profielen
 • Geboortedatum
 • Telefoon/mobiel nummer
 • Thuis-/postadres
 • Werkadres
 • Betalingsinformatie

2. Rechtsgronden voor verwerking

Wij zullen uw persoonsgegevens op een wettige, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij verzamelen en verwerken alleen informatie over u wanneer wij daarvoor een wettelijke basis hebben.

Deze rechtsgrondslagen zijn afhankelijk van de diensten die u gebruikt en hoe u deze gebruikt, wat betekent dat wij uw gegevens alleen verzamelen en gebruiken wanneer:

 • het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat een dergelijke overeenkomst wordt gesloten (bijvoorbeeld wanneer wij een dienst leveren die u ons vraagt);
 • het voldoet aan een legitiem belang (dat niet zwaarder weegt dan uw gegevensbeschermingsbelangen), zoals voor onderzoek en ontwikkeling, om onze diensten op de markt te brengen en te promoten, en om onze wettelijke rechten en belangen te beschermen;
 • u ons toestemming geeft om dit te doen voor een specifiek doel (u geeft ons bijvoorbeeld toestemming om u onze nieuwsbrief te sturen); of
 • wij uw gegevens moeten verwerken om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Wanneer u toestaat dat wij informatie over u voor een bepaald doel gebruiken, hebt u het recht om op elk moment van gedachten te veranderen (maar dit heeft geen invloed op de verwerking die al heeft plaatsgevonden).

Wij bewaren persoonlijke informatie niet langer dan nodig is. Terwijl wij deze informatie bewaren, zullen wij deze met commercieel aanvaardbare middelen beschermen om verlies en diefstal, alsmede onbevoegde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging te voorkomen. Dit gezegd zijnde, adviseren wij dat geen enkele methode van elektronische transmissie of opslag 100% veilig is en kunnen wij geen absolute gegevensbeveiliging garanderen. Indien nodig kunnen wij uw persoonsgegevens bewaren om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

3. Verzameling en gebruik van informatie

Wij kunnen informatie verzamelen, bewaren, gebruiken en openbaar maken voor de volgende doeleinden en persoonsgegevens zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden:

 • om u in staat te stellen uw ervaring op onze website aan te passen of te personaliseren;
 • om u in staat te stellen onze website, bijbehorende applicaties en bijbehorende social media platforms te openen en te gebruiken;
 • om met u in contact te komen en te communiceren;
 • voor interne registratie en administratieve doeleinden;
 • voor analyse, marktonderzoek en bedrijfsontwikkeling, onder meer om onze website, bijbehorende toepassingen en bijbehorende socialemediaplatforms te exploiteren en te verbeteren;
 • om wedstrijden te houden en/of u extra voordelen aan te bieden;
 • voor reclame en marketing, inclusief om u promotionele informatie te sturen over onze producten en diensten en informatie over derden die volgens ons voor u interessant kunnen zijn;
 • om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en eventuele geschillen op te lossen; en
 • om uw sollicitatie in overweging te nemen.

4. Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derden

We kunnen persoonlijke informatie bekendmaken aan:

 • externe dienstverleners om hen in staat te stellen hun diensten te verlenen, met inbegrip van (zonder beperking) IT-dienstverleners, aanbieders van gegevensopslag, hosting en servers, advertentienetwerken, analisten, foutloggers, incassobureaus, aanbieders van onderhoud of probleemoplossing, marketing- of reclameproviders, professionele adviseurs en exploitanten van betalingssystemen;
 • onze werknemers, contractanten en/of gerelateerde entiteiten;
 • sponsors of promotors van onze wedstrijden;
 • kredietinformatiebureaus, rechtbanken, gerechtshoven en regelgevende instanties, in het geval u niet betaalt voor goederen of diensten die wij u hebben geleverd;
 • rechtbanken, gerechtshoven, regelgevende instanties en wetshandhavers, zoals vereist door de wet, in verband met bestaande of toekomstige juridische procedures, of om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
 • derden, met inbegrip van agenten of onderaannemers, die ons helpen bij het verstrekken van informatie, producten, diensten of direct marketing aan u; en
 • derden om gegevens te verzamelen en te verwerken.

5. Internationale doorgifte van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden opgeslagen en verwerkt in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, of waar wij of onze partners, gelieerde ondernemingen en derden faciliteiten hebben. Door ons uw persoonsgegevens te verstrekken, stemt u in met de bekendmaking aan deze overzeese derden.

Wij zullen ervoor zorgen dat elke overdracht van persoonsgegevens van landen in de Europese Economische Ruimte (EER) naar landen buiten de EER wordt beschermd door passende waarborgen, bijvoorbeeld door het gebruik van standaardclausules inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd, of het gebruik van bindende bedrijfsvoorschriften of andere wettelijk aanvaarde middelen.

Wanneer wij persoonsgegevens overdragen van een land buiten de EER naar een ander land, erkent u dat derden in andere rechtsgebieden mogelijk niet onderworpen zijn aan wetten inzake gegevensbescherming die vergelijkbaar zijn met die in ons rechtsgebied. Er bestaan risico’s indien een dergelijke derde partij zich schuldig maakt aan handelingen of praktijken die in strijd zijn met de privacywetgeving in ons rechtsgebied en dit zou kunnen betekenen dat u niet in staat bent verhaal te halen onder de privacywetgeving van ons rechtsgebied.

6. Uw rechten en het beheer van uw persoonsgegevens

Keuze en toestemming: Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, stemt u ermee in dat wij uw persoonsgegevens verzamelen, bewaren, gebruiken en openbaar maken in overeenstemming met dit privacybeleid. Indien u jonger bent dan 16 jaar, moet u beschikken over en garandeert u ons, voor zover wettelijk toegestaan, dat u de toestemming van uw ouders of wettelijke voogd hebt om de website te bezoeken en te gebruiken en dat zij (uw ouders of voogd) ermee hebben ingestemd dat u ons uw persoonsgegevens verstrekt. U hoeft ons geen persoonlijke informatie te verstrekken, maar als u dat niet doet, kan dat gevolgen hebben voor uw gebruik van deze website of de producten en/of diensten die erop of via de website worden aangeboden.

Informatie van derden: Als wij persoonlijke informatie over u ontvangen van een derde partij, zullen wij deze beschermen zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Indien u een derde bent die persoonsgegevens over iemand anders verstrekt, verklaart en garandeert u dat u de toestemming van die persoon hebt om de persoonsgegevens aan ons te verstrekken.

Beperken: U kunt ervoor kiezen de verzameling of het gebruik van uw persoonlijke gegevens te beperken. Als u eerder hebt ingestemd met het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing, kunt u te allen tijde van gedachten veranderen door contact met ons op te nemen via onderstaande gegevens. Als u ons vraagt om de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken te beperken, zullen wij u laten weten hoe de beperking uw gebruik van onze website of producten en diensten beïnvloedt.

Toegang en gegevensportabiliteit: U kunt details opvragen van de persoonlijke informatie die wij over u bewaren. U kunt een kopie aanvragen van de persoonlijke informatie die wij over u bewaren. Waar mogelijk verstrekken wij deze informatie in CSV-formaat of een ander gemakkelijk leesbaar machineformaat. U kunt ons te allen tijde verzoeken de persoonlijke informatie die wij over u hebben te wissen. U kunt ook vragen dat wij deze persoonlijke informatie aan een andere derde overdragen.

Correctie: Als u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onjuist, verouderd, onvolledig, irrelevant of misleidend is, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens. Wij zullen redelijke stappen ondernemen om informatie die onjuist, onvolledig, misleidend of verouderd blijkt te zijn, te corrigeren.

Kennisgeving van datalekken: Wij zullen de op ons toepasselijke wetten naleven met betrekking tot elke inbreuk op gegevens.

Klachten: Als u van mening bent dat wij een relevante gegevensbeschermingswet hebben geschonden en een klacht wilt indienen, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens en geef ons alle details over de vermeende schending. Wij zullen uw klacht onmiddellijk onderzoeken en u schriftelijk antwoorden met het resultaat van ons onderzoek en de stappen die wij zullen ondernemen om uw klacht te behandelen. U hebt ook het recht om met betrekking tot uw klacht contact op te nemen met een regelgevende instantie of een gegevensbeschermingsautoriteit.

Afmelden: Om u uit te schrijven uit onze e-maildatabase of af te melden voor communicatie (inclusief marketingcommunicatie), kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens of afmelden via de afmeldmogelijkheden in de communicatie.

7. Cookies

Wij gebruiken “cookies” om informatie over u en uw activiteiten op onze site te verzamelen. Een cookie is een klein stukje informatie dat onze website op uw computer opslaat en bij elk bezoek opent, zodat wij kunnen begrijpen hoe u onze site gebruikt. Dit helpt ons u inhoud aan te bieden op basis van door u opgegeven voorkeuren. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie.

8. Bedrijfsoverdrachten

Als wij of onze activa worden overgenomen, of in het onwaarschijnlijke geval dat wij failliet gaan of failliet gaan, zouden wij gegevens opnemen onder de activa die worden overgedragen aan partijen die ons overnemen. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en dat partijen die ons overnemen uw persoonsgegevens kunnen blijven gebruiken overeenkomstig dit beleid.

9. Grenzen van ons beleid

Onze website kan links bevatten naar externe sites die niet door ons worden beheerd. Houd er rekening mee dat wij geen controle hebben over de inhoud en het beleid van die sites, en geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid kunnen aanvaarden voor hun respectieve privacypraktijken.

10. Wijzigingen in dit beleid

Naar eigen goeddunken kunnen wij ons privacybeleid aanpassen aan de huidige aanvaardbare praktijken. Wij zullen redelijke stappen ondernemen om gebruikers via onze website op de hoogte te stellen van wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van deze site na eventuele wijzigingen in dit beleid wordt beschouwd als aanvaarding van onze praktijken inzake privacy en persoonsgegevens.

Als wij een belangrijke wijziging aanbrengen in dit privacybeleid, bijvoorbeeld een wijziging van de rechtsgrond waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, zullen wij u vragen opnieuw in te stemmen met het gewijzigde privacybeleid.

Crypto Media Group Gegevensbeheerder

info [at] cryptocurrencycodes[dot]com

Dit beleid is van kracht vanaf 12 maart 2021.